לוגו

עמוד 1

טופס הרשמה לפעילות
תודה על פנייתך.
פעילות סגורה להרשמה
 ניתן להתעדכן על פעילויות נוספות של העמותה באתר https://www.gdolim.org.il

צוות "גדולים מהחיים"
תודה על פנייתך.
מכסת המקומות לפעילות זו הסתיימה.
ניתן להתעדכן על פעילויות נוספות של העמותה באתר https://www.gdolim.org.il

צוות "גדולים מהחיים"
פרטי הילד/ה מטופל:
                                                                                                                                                             

פרטי האמא:
                                                                                                                                                             הגבלות מזון:
                                                                                                                                                             


*האוכל המוגש בפעילות העמותה כשר.  


בקשות לינה:
                                                                                                                                                             

 
הסעות:
                                                                                                                                                             


טיסות

דרכי הגעה לאילת:
                                                                                                                                                             


                                                                                                                                                             נשים בהריון יכולות לטוס עד שבוע 28. בין השבוע 28 ל-35 – טיסתן מותנית באישור רופא בלבד.
מעל השבוע ה-35 חל איסור טיסות לנשים בהריון.ההרשמה עד יום חמישי ה- 26.12.2019. מספר המקומות מוגבל.

* ביטול לאחר תאריך זה ללא סיבה מוצדקת, יגרור תשלום בסך 150 ₪.
הנופש מיועד לאמהות שלא השתתפו בנופש 2018.
* במידה ויהיה מקום, נאפשר השתתפות של אמהות שהשתתפו בעבר.


ההשתתפות בנופש הינה בעלות סימלית של 150 ₪HIDDENעמוד  2

כתב וויתור ופטור מאחריות


1.                  אני, הח"מ, מאשרת בזאת כי בחרתי להשתתף בנופש אמהות (להלן - "הפעילות") המאורגנת על-ידי "עמותת גדולים מהחיים" במלון גנים-ים המלח, שהינה התארגנות חופשית ופתוחה למשפחות העמותה (להלן - "הקבוצה").

2.                  ידוע וברור לי כי השימוש במתקני המלון ושאר הפעילות בפרט, הינן פעולות אשר טומנות בחובן סכנות, ואשר המשתתף בהן עלול להיפגע ו/או להיפצע ו/או לסבול נזקי רכוש ו/או גוף אחרים.

3.                  הנני מצהירה בזאת, כי הובהר לי וכי ידוע וברור לי, ש"עמותת גדולים מהחיים" ו/או מי ממארגני הפעילות, המדריכים בה, מתנדבי העמותה, החברים בקבוצה ומשתתפים אחרים בפעילות אינם אחראים ולא יהיו אחראים כלפיי לכל נזק לגוף ו/או לרכוש ו/או לכל בעיה אחרת שיגרמו לי או לאחרים בעטייה של הפעילות ו/או במהלכה, לרבות נזק לציוד אישי.

4.                  הריני נוטלת על עצמי אחריות בלעדית ומלאה לכל נזק ו/או פגיעה מכל מין וסוג שהוא שאני עלול/ה לסבול בשל ביצוע הפעילות ו/או במהלכה בלא כל סייג.

5.                  כמו כן, הנני מצהירה כי אני חתומה על הסכם זה תוך ידיעה ברורה להשלכות הנזיקיות ו/או האחרות העשויות להתרחש כתוצאה מאירוע נזיקי ו/או אירוע אחר העשוי להתרחש בעת הפעילות.

6.                  על אף האמור, לפקודת הנזיקין ו/או האמור בכל דבר חקיקה אחר, יינתן תוקף בלעדי מוסכם בכתב דברים זה והוא יהווה ראיה בלעדית.

7.                  הריני מבינה ומסכימה שאני אהיה אחראית לתשלום עבור כל נזק/הרס לרכוש הנובע במישרין או בעקיפין להתנהגות שלי.

8.                  ידוע לי, כי ביצוע הפעילות דורש בריאות תקינה ויכולת לעמוד במאמצים פיזיים ואני מצהירה בזה כי הנני כשירה מבחינה גופנית ורפואית לביצוע הפעילות, כי הנני בעלת בריאות תקינה וכי אין לי כל בעיות בריאותיות.

9.                  בחתימתי על מסמך זה הריני פוטרת את "עמותת גדולים מהחיים" ו/או מי מחברי הקבוצה ו/או מי מהמשתתפים בפעילות מאחריות לכל נזק - בגוף או ברכוש - אשר יגרמו לי עקב ביצוע הפעילות ו/או במהלכה, ומוותרת בזאת וויתור מלא, סופי ומוחלט על כל טענה ו/או עילה היכולים להיות לי כלפי מי מחברי הקבוצה ו/או המשתתפים בפעילות בגין כל נזק, גופני או רכושי, שעלולים להיגרם לי או לאחר עקב הפעילות ו/או במהלכה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל: טענות בדבר בחירת מקום הפעילות, או המאמצים הגופניים הנדרשים לצורך ביצוע הפעילות, או טענות לרשלנות אחרת של מי מחברי הקבוצה או משתתפיה בקשר לפעילות, למעט טענות בנוגע לנזקים שנגרמו לי במזיד ושלא כחלק ממהלכה הרגיל של הפעילות.

10.              הריני מאשרת כי לא תהיה לי כל תביעות ו/או טענות כלפי הצוות הרפואי ו/או עמותת "גדולים מהחיים" ו/או מארגני הפעילות ו/או עובדי העמותה ו/או הנהלת העמותה ו/או חברי העמותה ו/או הפועל מטעמה בגין כל נזק, פגיעה, חבלה, הפסד ו/או הוצאה הקשורים ו/או נובעים בעקיפין או במישרין מהפעילות.

11.              למען הסר ספק ומבלי לפגוע באמור לעיל, הנני מצהירה בזאת, כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה כנגד מארגני הפעילות, קרי "עמותת גדולים מהחיים", לרבות הנהלת וחברי העמותה וכל אחד הפועל מטעמה ובשמה.

12.              הנני מתחייבת לשפות את עמותת גדולים מהחיים ו/או מי מטעמה ו/או מי מחברי הקבוצה או מהמשתתפים בפעילות על כל הוצאה שתיגרם לו בשל נזקים לצדדים שלישיים שיגרמו על-ידי בשל הפעילות ו/או במהלכה, ו/או שיגרמו בשל הפרת תנאי מתניות מסמך זה על-ידי, ו/או בשל אי-נכונותו של איזה מהמצגים שלי על-פי מסמך זה.

13.              הנני מצהירה, כי כל הפרטים במסמך זה נכונים, מלאים ומדויקים.

14.              הנני מתחייבת להודיע ולהפסיק באופן מיידי את השתתפותי בפעילות אם וכאשר יהפוך איזה מהמצגים במסמך זה ללא נכון או לא מדויק.

15.              הרני מתחייבת להקשיב ולהישמע להוראות הבטיחות והנהלים של מארגני הפעילות, המתנדבים, ועובדי המקום.

16.              ידוע לי, כי הפעילות תתועד, תסוקר ותפורסם לצורכי הסברה ואני נותנת את רשותי לפרסום תמונות שלי על ידי "עמותת גדולים מהחיים" ו/או על ידי מי מטעמה.

זה אינו השלב הסופי. יש לחתום על טופס זה ולמלא את פרטי התשלום.