V2_300

גיוס מתנדבים – "חרבות ברזל"


בעת החירום, הסוכנות היהודית מגייסת מתנדבים לסיוע במרכזי הקליטה ובמתקני עמיגור, 
כתגבור לכוח האדם ולטובת פעילות חינוכית.

המידע הנדרש בקישור יסייע לנו להתאים עבורך משימה משמעותית המתאימה לכישורים ולצרכים המשתנים.
פרטים אישיים

תעודת זהות תקינה בת 9 ספרות

מידע נוסף


Hidden FieldsLOGO300כתב הצהרה למתנדב/ת1. הנני מאשר/ת ומצהיר/ה כי כל פעילותי נעשית בהתנדבות ושלא על מנת לקבל שכר ו/או תמורת עבודה כלשהי, ולפיכך אין ולא יחולו ביני ובינכם – יחסי עובד ומעביד ו/או שירות קבלני ולא אהיה זכאי לקבל מהסוכנות תמורה כלשהי בגין התנדבותי.

 

2. הנני מתחייב/ת ומצהיר/ה כי בכל פעילותיי אפעל ככל יכולתי כדי לתת טיפול אמין, מסור, מהיר וטוב, בהתאם למידע והנחיות שינתנו לי על ידיכם.


3. אני מצהיר/ה כי מצב בריאותי הגופני והנפשי הוא תקין ומאפשר לי למלא את התפקיד כיאות.

 

4. ידוע לי כי כל צד רשאי להפסיק את ההתנדבות בכל עת.

 

5. אני מתחייב/ת לשמור בסוד כל נתון או פרט שיגיע לידיעתי במהלך התנדבותי בסוכנות או בקשר לכך, ועם סיום תקופת ההתנדבות אחזיר ו/או אעביר לסוכנות כל מסמך וכל חפץ מכל מין וסוג שהוא שהגיע לידי במהלך התנדבותי ולא אעשה בהם כל שימוש.

 

6. אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי לא אתחייב בשם הסוכנות בהתחייבות כלשהי כלפי צד שלישי כלשהו.
HIDDEN


כתב הצהרה למתנדב/ת

1. הנני מאשר/ת ומצהיר/ה כי כל פעילותי נעשית בהתנדבות ושלא על מנת לקבל שכר ו/או תמורת עבודה כלשהי, ולפיכך אין ולא יחולו ביני ובינכם – יחסי עובד ומעביד ו/או שירות קבלני ולא אהיה זכאי לקבל מהסוכנות תמורה כלשהי בגין התנדבותי.

2. הנני מתחייב/ת ומצהיר/ה כי בכל פעילותיי אפעל ככל יכולתי כדי לתת טיפול אמין, מסור, מהיר וטוב, בהתאם למידע והנחיות שינתנו לי על ידיכם.

3. אני מצהיר/ה כי מצב בריאותי הגופני והנפשי הוא תקין ומאפשר לי למלא את התפקיד כיאות.

4. ידוע לי כי כל צד רשאי להפסיק את ההתנדבות בכל עת.

5. אני מתחייב/ת לשמור בסוד כל נתון או פרט שיגיע לידיעתי במהלך התנדבותי בסוכנות או בקשר לכך, ועם סיום תקופת ההתנדבות אחזיר ו/או אעביר לסוכנות כל מסמך וכל חפץ מכל מין וסוג שהוא שהגיע לידי במהלך התנדבותי ולא אעשה בהם כל שימוש.

6. אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי לא אתחייב בשם הסוכנות בהתחייבות כלשהי כלפי צד שלישי כלשהו.